سالهاست که این کار در صورتهای مختلف انجام میشه امید به اینکه عزیزانی که مشغول به این کار هستند با این تذکر به خود آمده و دست از کار بردارند .