مانی رسانه ManiMedia

بهاریه مسیحیت فارسی زبان

مانی رسانه- از عادات و رسوم نشریات و رسانه های فارسی زبان یادداشتی است که در ابتدای سال نو شمسی تحت عنوان بهاریه به میمنت فرا رسیدن بهار و سال نو درج میشود . بهار رسید و سئوال اینجاست آیا امروز پس از پشت سر گذاردن چهار دهه پر فراز و نشیب    بهار مسیحیت فارسی زبان بویژه  فارسی زبانان ایرانی نیز رسیده؟ یا هنوز می باید در انتظار صبح دولتش بمانیم که این همه هنوز از نتایج سحر است؟ و یا آنکه  خدای ناکرده …… جدا از نوع نگاه و تحلیلی که در این خصوص داشته و با لحاظ نمودن دو نیمه لیوان چه قسمت پر آن و چه نیمه خالی اش واقعیت این است که هیچگاه نمی توان جهش و خیزشی قابل ملاحظه ایی را که در این بستراجتماعی رخ داده انکار نمود چه دلها که بسوی کلمه خدا گشوده و زندگی ها که حقیقتا دچار تحول و دگرگونی گشته است که بازتاب این تحولات را می توان بخوبی در پرداخت بهاء و قیمتی که  افراد برای استوار ماندن در باورهایشان پرداخته و می پردازند  بخوبی مشاهده نمود. اما آیا صاحب نظرانی که بر گرایش مختلف این جریان تاثیرگذار بوده و یا اصحاب رسانه که به یمن شبکه های اجتماعی امروزه برای همه ورود به عرصه رسانه هموار شده   بواقع قدر و منزلت این فرصت تاریخی را دانسته و بجای سهم خواهی ازاین موج تحول در اتفاق و اتحاد با یکدیگر در گسترش آن دست به دست یکدیگر می دهند ؟ آیا بجای انگشت گذاردن بر تفاوت های فکری و مباحثی که به شهادت تاریخ جز ایجاد فاصله و دوری دلها از هم، ثمری نداشته با تاکید بر مشترکات فراوانی که در بینشان موجود است به قوام و دوام هر چه بیشتر این موج بپا خواسته همت خواهند گمارد؟ از یاد نبریم که طبق معمول تخریب بسیار ساده اما بنا نمودن نیازمند همت و سعه صدر است و علیرغم سیاه نمایی بداندیشان آسیب شناسی مسیحیت فارسی زبان  هیچگاه بدنبال تخریب نبوده بلکه همواره درصدد جلوگیری از نقائصی بوده که می توانند موجب آسیب و تخریب گردند

با این همه آیا بواقع بهار مسیحیت فارسی زبان رسیده؟ حقیقت آنکه حتی اگر آمار دقیق و درستی  از ورودی های این جریان در دست داشته باشیم که چنین نیست مانند هر جریان اجتماعی دیگری در بستر تاریخ از میزان ریزش های آن نیز اطلاع موثق و مستدلی در دست نیست گرچه در هر دو زمینه  ورودی و خروجی گاه و بیگاه از نقاط مختلف جفرافیایی که شامل پراکندگی مسیحیان فارسی زبان میشود اخباری مسموع میگردد اما بدلیل نوع نگاه و نگرش موجود بیشتر به ورودی ها توجه میگردد با این همه از آنجا که مبنا باور و نگاه مان می باید بر امیدواری و به پیشواز رفتن برکات و موفقیت های آتی استوار باشد بهار زیبای طبیعت را بمنزله خیزش بهارانه مسیحیت فارسی زبان تلقی و جملگی بر این باور باشیم که همانگونه که خالق آسمان و زمین و زمان در چنین ایامی لباس نو بر جامه طبیعت میدوزد شکوفه های زیبای ملاقات نوین الهی نیز خبر از تبدیل این شکوفه ها به میوه های مبارک روح خداوند مان در فصول آتی بر جامه مسیحیت فارسی زبان دهد