من فکر می کنم اگر این آقا ذره ای قصد قیمت دادن برای آزادی مردم ایران را داشته باشد ، هیچگاه از پاسداران که محصول خلص نظامیگری و تروریسم آخوندی حاکم در ایران هستند حمایت نمی کردند و خود را به نجاست آخوندی آلوده نمی کردند. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که بازوی تروریسم ملایان فاشیست حاکم بر ایران #سپاه است . کلیت ارگان آلوده به جنایت تفکر خمینی است. سطح و سطوح ندارد. پس بهتر است ایشان روی پای خودشان بایستند. از خودشان مایه بگذارند. تلاش کنند و ساز و کار و اسباب و ابزار سرنگونی این حاکمان قاتل را خودشان براه بیاندازند. چشم دوختن به سپاه و مخدوش کردن یک سازمان دیگر از ابتدا به ساکن مردود است.تو خودت چه در چنته داری ؟ .همان را به مردم عرضه کن . مردم هم انتخاب خودشان را دارند. در فردای آزادی مردم ایران ، انتخابات سالم و دمکراتیک انجام خواهد شد و در آن روز مردم تصمیم خواهند گرفت .اما در حال حاضر موضوع اصلی و صورت مسأله اصلی روی در روی ما ، سرنگون کردن این آخونداست .از طرف دیگر به تجربه ثابت شده است که کسی یا جریانی که از این یا آن جناح خلافت آخوندی در ایران یا از کمی تا قسمتی از این ارگان یا … حمایت یا کارنامه اش را مینی میزه کند . از کاسه ولایت چشمک و چراغی گرفته است. در سیاست شرافت داشته باشید. چه کنیم که مردم حکومت سلطنتی نخواستند؟.آقا جان روی پای خودت بایست . برنامه ات را اعلام کن . تشکیلات و سازمان کار و اسباب و الزامات کار را آماده کن . در یک کلام قیمت بده. تهمت زدن و لجن پراکنی علیه مجاهدین ، آنهم در این شرایط که خلافت آخوندی حاکم بر ایران هم از داخل و هم از خارج زیر فشار خرد کننده است ، چه پیامی دارد ؟!. اینکه ایشان آلترناتیو دمکراتیک شورای ملی مقاومت ایران را در کف خیابان های شهرهای ایران می بیند. به تکاپو افتاده که نکند عقب بماند!.پاسخ تهمت های خامنه ای پسند را به مجاهدین فعلا پیشکش ایشان.مجاهدین همواره برای حسابرسی در پیشگاه مردم شریف ایران و تاریخ حاضر حاضر و حاضرند.