مانی رسانه ManiMedia

برای کورس های زبان آلمانی به صورت آنلاین حدود ۴۰ میلیون یورو سرمایه گذاری شد

به گزارش سرویس پناهندگی و مهاجرت مانی رسانه-اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان برای تمویل کورس های زبان آلمانی از طریق آنلاین حدود ۴۰ میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است.

حدود ۲۲۰ هزار مهاجر در آلمان نمی توانند به خاطر ویروس همه گیر کرونا در کورس های زبان آلمانی و ادغام اجتماعی شرکت کنند.کورس های ادغام اجتماعی از طریق آنلاین دوباره آغاز می گردند.مهاجر نیوز افزود:اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان (بامف) اعلام کرد که برای حمایت از ادغام مهاجران در دوران شیوع ویروس کرونا حدود ۴۰ میلیون یورو سرمایه گذاری کرده است تا با عرضه برنامه های آموزشی دیجیتالی، وقفه در برگزاری کورس های ادغام و زبان جبران شود.

بامف روز سه شنبه در پاسخ به سوال گروه رسانه ای “فونکه” اعلام کرد، قرار است با این مبلغ، معاش معلمانی پرداخت شود که در استخدام اداره مهاجرت و پناهندگی هستند یا به صورت آزاد برای این اداره کار می کنند.براین اساس اظهارات این اداره، برای برگزاری حدود هفت هزار جلسه درسی آنلاین و صنف های درسی مجازی که از طریق کنفرانس های ویدیویی برگزار می شوند، مجوز صادر کرده است.اوتا زاوم وبر مایر، «رئیس بخش ادغام و وحدت در جامعه» به روزنامه این گروه رسانه ای گفت، در حال حاضر حدود ۸۳ هزار مهاجر به صورت دیجیتال آموزش می بینند.

اداره مهاجرت در ادامه نسبت به پیامدهای قطع درازمدت دوره های ادغام هشدار داد و گفت، در صورتی که مهاجران و به خصوص آوارگان مدت بیشتری از شرکت در این کورس ها محروم بمانند، ممکن است ادغام بخش بزرگی از آن ها در جامعه آلمان با شکست مواجه شود.در حال حاضر به گفته خانم زاوم وبر مایر، حدود ۲۲۰ هزار مهاجر در آلمان  مجبور شده اند به خاطر بیماری همه گیر کرونا شرکت در کورس های ادغام را متوقف کرده اند.او در ادامه به روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفت: «در دروان کرونا نیز روند ادغام مهاجران در آلمان باید به پیش برده شود و به این منظور به امکانات تدریس دیجیتالی نیاز داریم». هنوز معلوم نیست که وضعیت کنونی تا چه زمانی ادامه پیدا می کند. خانم زاوم وبر مایر تاکید کرد: «در آینده نیز باید برای پیشبرد ادغام مهاجران از امکانات دیجیتالی بیشتر استفاده کنیم». اما نباید فراموش کنیم که ارتباط مستقیم میان معلمان و دانش آموزان نیز مهم است.