با تائید دیدگاه جامع برادرمان امید ازگمی وباتوجه به شریط موجود وبحران های سیاسی اقتصادی اجتماعی وباورهای شخصی زندگی برای برخی از انسانها در جامعه مذهبی دگم ایران طاقت فرسا ومنجر به ترک سرزمین مادری شده ودراین عرصه برخی نیز با ساختن دنیای کاذب عدم شناخت پیرامون زندگی در غربت وتنها با انگیزه خیزش وعبور از یک بحران پا به عرصه یک دنیای دیگر وشرایط آزادتر بدون هیج محدودیتی ومتوصل شدن به انواع کیس ها که گاهآ هویت وشخصیت انسانی شان را به پایین سطع موجود تنزل میدهند وارد بحران پناه جوی میشوند متاسفانه امروزه در کشور ترکیه به وفور یافت میشوند که زیاد گفتن در این موارد در این مقال نمی گنجد وبرخی دیگر نیز با توسل به کیس مسیحیت صرفآ برای عبور از دوران سخت پناهدگی دردام برخی از عناصر فرصت طلب وبیزنس من می افتند که فقط قصد شان تجارت هست واز تعالیم درست کلیسای بدور هستند البته در این کارزار عده ای هم از تاریکی ظلمت به نور حیات جاودانی ونجاب دست پیدا می کنند که جای بس خوشحالی هست