مانی رسانه ManiMedia

اولین جشنواره (فستیوال) موسیقی خیابانی برگزار می شود

به گزارش سرویس موسیقی مانی رسانه-مونس علیزاده کارشناس فرهنگی:در راستای وجود معظلات و مشکلات موسیقی خیابانی ، هنرمندان خوب کشور ، اعلام کرد که این مجموعه در صدد هستیم که جهت رفع
بهبود و ساماندهی این قشر از مارکت موسیقی و دیدن شدن هرچه بهتر این هنر نادید گرفته شده در سطح کشور ، اقدام به برگزاری
اولین جشنواره موسیقی نماییم.

اهداف ارزشی طرح:

۱- ضرورت شناخت نیروها و نیازهای نسل جوان و حمایت از خلاقیت‌های هنری
۲- معرفی و حفظ موسیقی ملی ایران (سنتی و محلی و..) به عنوان یکی ازجلوه‌های میراث معنوی ایران
۳- معرفی و گسترش زبان فارسی با بهره‌مندی از توانایی‌های هنر موسیقی
۴- توجه به فرهنگ، هنر و موسیقی محلی و سنتی ایران
وی در ادامه در مورد جزئیات طرح عنوان کرد:طرح مذکور در چهار بخش انجام می پذیرد.
۱- فراخوان تا گردهمایی هنرمندان در یکی از مکانهای عمومی تهران
۲-حضور برگزیدگان مرحله اول در یکی از سالنهای اجتماعات تهران و داوری توسط سه تن از اساتید حوزه موسیقی
۳- در نهایت تقدیر از برگزیدگان و حمایت مادی و معنوی توسط برگزار کننده و تهیه کنندگان مارکت موسیقی و تثبیت آینده هنری مستعدین برگزیده شده موسیقی
۴- مراسم اختتامیه با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه .

مونس علیزاده در خصوص طرح مذکور بیان نمود:
هنر شهری، رویدادی سیال در شهر است که مفهوم آن به دنبال تغییرات رفتارهای اجتماعی، امکانات و حیات جمعی، رشـد و متناســب با زمینه خود ظهور کرده و شــامل هنرهــای مختلفی مانند نمایش، دیوارنگاری، مجســمه و موســیقی است.
در فضاهای عمومی تهران معاصر انواع مختلف هنر شهری دیده میشود که از این بین موسیقی، ا گرچه در دو مقیاس متفاوت خرد و کلان در شهر حضور دارد، اما این هنر، علیرغم تأثیرگذاری بر حیات جمعی شــهر، در قیاس با ســایر هنرهای شهری، کمتر مورد توجه واقع شده است.
به گونهای که صحنۀ کالبدی- فضایی شــهر، جایگاهی مناســب برای اجرای موسیقی ندارد.
در راستای رسیدن به فضای شــهری مناســب که بتواند زمینهای مناســب برای اجرای موســیقی خیابانی باشد، این ســؤال مطر ح میشــود که آیا در تمام نقاط شهر، شرایط یکسانی برای اجرای موســیقی خیابانی وجود دارد؟
مکانهایی که تبدیل به بســتر اجرای آن شــده اند، چه ویژگیهایی را شــامل میشــوند؟
ایــن مکانها به همراه موســیقی خیابانی چه تأثیــری بــر رفتــار اجتماعــی و فــردی رهگــذران دارنــد؟
با شناســایی موســیقی خیابانی، به عنوان هنری مؤثر در شــهر، جایگاه گمشــدۀ آن را بازیابد تابخشی از حیات جمعی شهر به آن بازگردانده شود.

در ایــران بــا نگاهی به جایگاه موســیقی در ادوار مختلف درمی یابیم که موســیقی خیابانی به تناوب در ادوار مختلف قبل و بعد از اســلام با اهدافی همچون ســرگرمی و لذت، مراســم نظامــی و مذهبــی و عزاداریهــا حضــور داشــته اســت.
گونه شناسی موسیقی خیابانی موســیقی خیابانی بیشــترین تأثیر را بر قوۀ شنوایی انســان دارد، محملی برای پیوند اقشار مختلــف و ایجــاد خاطره جمعی در شــهر اســت کــه در دو مقیاس متفــاوت در تهران حضور دارد: مقیاس کلان و مقیاس خرد.
موسیقی در مقیاس کلان قدمت بیشتری دارد و بخش عمده آن را مراسم آیینی و تاریخی شکل میدهد.
مقیاس خرد شــامل اجرای موســیقی خیابانی به شکل فردی یا به شکل گروههای کوچک چند نفره در تمامی ســطح شــهر است که در ســالهای اخیر رواج بیشتری یافته و به شکل روزمــره انجــام میگیــرد.

این نوع از اجرای موسیقی به دو شکل انجام می گیرد:

نوازندگــی در یــک مــکان ثابــت و نوازندگان دوره گرد. دســته اول مکان ثابتــی را برای خود انتخــاب میکننــد و از مزایای آن مکان بــرای ارائه هنر خود بهره میبرنــد.
بنابراین دارای معیارهــای مشــخصی برای انتخاب مکان خود هســتند.
دســته دوم به شــکل دوره گردی ، ( تقاطعهای شــهری همــه روزه به نواختن ً ا کثــرا موســیقی بــه صــورت یــک یــا دونفــره میپردازنــد.
ایــن گــروه نیــز دارای معیارهای نســبتا مشابهی با گروه اول هستند اما درجه اهمیت معیارهای این دو گروه بسیار متفاوت است.
در عیــن حــال تمامــی نوازندگان خیابانی در انتخاب مکان مناســب برای اجرای موســیقی ً مشــترکی برخوردارنــد.
پاســخگویی بــه نیــاز اقتصادی و یــا درآمدزایی از معیارهــای نســبتا مهمترین عامل حضور نوازندگان خیابانی اعم از ثابت و دوره گرد در تمام نقاط شهر است.
در مــوارد معــدودی فــار غ از نیــاز اقتصادی، اجــرای موســیقی خیابانی تنها به منظــور ارائه هنــری انجــام میگیــرد.
در مقیاس خرد هــدف اصلی نوازنــده درآمدزایی در کنــار ارائه هنر خود است، بنابراین نوازنده نیازمند مخاطب بیشتر است.
مخاطبی که فراغت کافی برای گوش دادن به موسیقی او را حتی برای چند ثانیه داشته باشد. قرارگرفتن در مجاورت کاربریهایی با عملکرد
تجاری، مانند فروشــگاههای بزرگ و پاساژها، و عملکرد فرهنگــی- هنــری مانند مجموعه هــای هنری و تفریحی و پارکهای شــهری به ترتیب در اولویــت قــرار دارنــد.
این امر موجب جذب مخاطب و کســب درآمد بیشــتر میشــود.
حضور در کنار عملکردهایی که مخاطبان آن از رفاه اقتصادی بیشــتری برخوردار بوده از اولویت بیشتری برای نوازندگان موسیقی خیابانی برخوردار است.
قطره در ادامه افزود:نوازندگان دوره گرد علاوه بر این مکانهــا، وســایل حمل و نقــل عمومی، تقاطعهای شــلو غ و کوچه هــای پرمخاطب را نیز برمی گزینند