مانی رسانه ManiMedia

از ستیز فرقه ها در مسیحیت فارسی زبان چه کسی سود میبرد؟

مانی رسانه- امید ازگمی- اگرچه تفاوت های فرقه ایی همواره در بستر تفکر و ایمان مسیحی بوده و به صورت گوناگون خود را در طول تاریخ نشان داده اما در کنار آن بنوعی مدارا و تعامل نیز وجود داشته تا از این رهگذر تاکید بیش از حد بر تفاوت های فرقه ای راه را بر تاثیرات مثبت ابلاغ و بیان پیام انجیل نبندد . جدا از تفاوت های بنیادینی که بین شاخه های اصلی کلیسای مسیح در زمینه نوع ساختار و تشکیلات کلیسا و همچنین استنباط و برداشت های متفاوت الهیاتی از آیات کتابمقدس وجود دارد در زیرمجموعه هر کدام از این فرقه ها نیز نگرش های مختلفی می توان در همین زمینه ها یافت اما هدف راقم این سطور مجموعه کلیساهای فارسی زبان و    تفاوت های آنان درچهارچوب پروتستان ها می باشد.چرا که بی شک مسیحیان فارسی زبان در مجموعه  کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس نیز یافت می شوند اما عمده نظر بر مسیحیان فارسی زبانی است که خود را از زیرمجموعه های پروتستان دانسته و به شاخص هایی نظیر تمرکز کامل صرفا برمواردی نظیر شصت و شش کتاب کتابمقدس . رستگاری فقط بر مبنای ایمان و نظائر این اصول باور دارند .ناگفته پیدا است که هیچگاه بدعت های انحرافی و مخربی نظیر شاهدان یهوه .تنها عیسی و مورمون ها در این مجموعه نمی گنجند اما در این جمع متعهد به اصول صحیح کتابمقدسی علیرغم تفاوت هایی که مجددا از نظر ساختار و دیدگاه های الهیاتی وجود دارد حداقل می توان سه نوع برخورد و واکنش را در میان فعالان در این عرصه مشاهده نمود اول کسانی که ضمن حفظ و تاکید بر اصول اعتقادی و روشهای خدمتی خود سایرکلیساها را بعنوان اعضاء بدن مسیح پذیرفته و در اصول و بنیادهای اعتقادی نظیر گناه اولیه .تولد از باکره . تثلیث . کفاره صلیب . الهامی بودن کتابمقدس و نظائر آن  با آنان متفق بوده و ضمن کوشش در راستای حفظ اتحاد بین الکلیسایی مرزبندی های اعتقادی خود را نیز محفوظ میدارند دوم افراد و تشکل هایی  که علیرغم وجود عقبه مشخص الاهیاتی با توجه به منافع حاصله از جذب هرچه بیشتر مخاطب بصورت سیال حتی ازدیدگاه های کاملا متفاوت و متضاد الهیاتی ازهم نیز دفاع نموده وبقول معروف یکی به نعل میزنند و یکی  به میخ در این گروه حتی با پدیده هایی نوینی نیز روبرو هستیم که از تلفیق نگرش های الهیاتی مشخص و تثبیت شده در الهیات واضع و بیان کننده الهیاتی نوین شده اند که طبعا  تکلیف مخاطبین  شان روشن نیست ! و اما سوم افرادی می باشند که ضمن تاکیدی متعصبانه بر نگرش الهیاتی خود بشدت سایرین را محکوم و حتی گاهآ با الفاظ و عباراتی سخیف سعی در تخریب و زیر سوال بردن و سیاه نمایی دیگران دارند . بخوبی در این شرایط معلوم است که اگر مسیحیت فارسی زبان بخواهد با موفقیت بسوی پیشرفت و تعالی گام بردارد راهی بجز شیوه  گروه نخست نخواهد داشت در این زمینه  بویژه می باید تعالیم انجیل را بیاد آورد که خانه ایی که بر خود منقسم گردد پایدار نمی ماند و چه بسا امروزه لازم بلکه نیاز است که بجای پرداختن به مباحث جنجالی که تاریخ نشان داده بی ثمر باقی می مانند با حفظ مرزبندی های الاهیاتی به امر اتحاد  روحانی فرقه ها پرداخته و در این بستر اجتماعی ضمن پذیرش تفاوت های فکری  از نفوذ عناصر فرصت طلب که بواقع متعهد به هیچ دیدگاه اصولی نبوده و صرفا بدنبال منافع شخصی       می باشند جلوگیری بعمل آید. مضاف براینکه همواره تنش های فرقه ایی مستمسکی بدست مخالفین و دشمنان ایمان مسیحی داده تا به اهداف شوم خود برسند.