مانی رسانه ManiMedia

اتحاد کلیسایی یکی از ملزومات مقابله با تفرقه اندازان الهیاتی

به گزارش سرویس مسیحیت مانی رسانه- در پی ویدئو جواب یکی از سوال های مخاطره آمیز و رایج را با دیدگاه آسیب شناسی  به نظاره بینید.