مانی رسانه ManiMedia

آیا مسیحیت فارسی زبان نیاز به متولی دارد؟

مانی رسانه- یکی از صفات ممیزه مسیحیت پروتستان  با سایر شاخه های رسمی مسیحیت  تمرکز نظارت و کنترل در آن است بدین معنی که در مسیحیت پروتستان هر فرقه کلیسایی  چه بصورت واحد و یا حاوی زیر مجموعه هایی یعنی بصورت  شورایی دارای تشکیلات مستقل به خود بوده و حتی در شرایط همکاری و مساعدت با یکدیگر هیچ کدام زیرمجموعه دیگری نبوده و مانند تشکیلات کلیسای کاتولیک رومی دارای مرکزیتی واحد بنام واتیکان و فردی در راس  آن مجموعه بنام پاپ نمی باشند.

در مجموعه کلیساهای پروتستان هر جمع و فرقه کلیسایی برای خود دارای تشکیلات و مدیریت و ساختار مختص به خود بوده و ملزم به پذیرش دستورات و یا حتی راهنمایی های سایر کلیساها نبوده و به اصطلاح ویژگی مهم کلیساهای پروتستان را تحت عنوان محلی- بومی می توان شناخت بدین معنی که حتی در صورت تاسیس توسط مبشرینی از سایر ملل پس از گذشت مدتی از زمان تاسیس بصورت مستقل چه از نظر مالی و چه از نظر ساختار اداری  عمل نموده و با استفاده از نیروهای محلی و بهره گیری از عطایای افرادی که خداوند بدانان بخشیده امور و خدمات و فعالیت هایشان را رتق و فتق می نمایند .

حال نکته قابل تعمق اینجا است که اگر چه کل جهان مسیحیت فارسی زبان دارای آنچنان گستردگی سترگ و عظیمی  نیست لیکن همانند سایر گروه های مسیحی پروتستان  طبعا تمایل به تبعیت از همان الگوی محلی – بومی را داشته و هیچ کلیسا و یا فردی در راس آن قرار ندارد اگرچه این مطلب امری بسیار نکوهیده و مطلوب است که چه در سطح خادمین و چه در سطح کلیساها همیاری و مودت برقرار بوده و دوشادوش یکدیگر در جهت پیشبرد اهداف ملکوت خداوند کوشا باشند اما این هیچگاه بدان معنی نبوده و نخواهد بود تا مفاهیمی مانند رئیس و مرئوس و یا یک ناظر و اسقف در راس و مابقی کلیساهای فارسی زبان  فرمانبردار باشند و بدین جهت هرگونه فعالیت و یا حرکتی در راستای تحت پوشش قرار دادن سایر کلیساها بطور نامحسوس و یا سعی برای ایجاد ارتباط با نهاد های بین المللی بصورت چراغ خاموش و خود را بعنوان سرپرست کل مسیحیت فارسی زبان دنیا معرفی نمودن نه فقط راه بجایی نخواهد برد که در آتیه حتی می تواند به کدورت هایی نیز منجر گردد .لذا شرایط کنونی اقتضا می نماید تا با اندکی تعمق و دور اندیشی با برخی بلندپروازی های نامعقول بر مشکلات موجود افزوده نگردد.