مانی رسانه ManiMedia

آیا روح الله زم با لباس تطهیر شده از طرف سپاه پاسداران به فرانسه برخواهد گشت؟

مانی رسانه- در حالی که این روزها بازار حدس و گمان های فراوانی بر روح الله زم موًسس و مدیر کانال تلگرام آمدنیوز در میان است.

در این هیاهو  عده ای سعی دارند او را عامل سپاه و مهره سوخته بدانند و عده ای دیگر او را از لیدرهای اپوزیسیون دانسته و نگران احوالات وی می باشد. روح الله زم که تحت کنترل شدید امنیتی سازمان اطلاعات فرانسه بوده بگونه ای که برای تردد در خیابان های پاریس با اسکورت های امنیتی او محافظت می شد. به واقع چرا در دام اطلاعات سپاه باید قرار بگیرد؟

باید به دو نکته مهم  نیز اشاره نمود که این فرد به گفته مقامات فرانسه پناهندگی این کشور را نیز دارا بوده است و سازمان امنیتی فرانسه  از سفر این فرد به بغداد آگاهی داشته است.

با بیان این دو نکته باید اشاره نمود،گویا فرضیه آن دسته که می گویند روح الله زم مهره سوخته اطلاعات سپاه بوده و با سناریو تعریف شده به ایران بازگشته بسیار پررنگ است. چون ایران در شرایط فعلی و کشمکش هایی که بر سر برجام با آمریکا و اروپا از جمله فرانسه دارد. به همانند همیشه ایران نیاز دارد تا با گروگان گیری افرادی که تابعیت کشورهای دیگر را دارند،از آنها باج خواهی نماید.

خب در حال حاضر چه بهتر که از مهره سوخته خود استفاده کند تا بتواند بر سر روح الله زم با فرانسه وارد معامله جدیدی شود. چون در حال حاضر گویا سیستم اطلاعات و امنیت فرانسه گویا گاف بزرگی را داده است.

بهرترتیب فردا روزی بر حسب معاملات مرسوم که رژیم ایران گروگان بدهد و باج بگیرد، مشاهده نمودید که روح الله زم به فرانسه برگشت،زیاد تعجب نکنید. فقط باید هوشیار باشید اگر این اتفاق افتاد به این معناست که رژیم ایران،روح الله زم را با لباسی تطهیر شده به عمق اپوزیسیون خواهد فرستاد تا گاف اطلاعاتی روح الله زم و اطلاعات سپاه که چندین ماه پیش آشکار شد. برای همیشه فراموش شود.

هر چند که باید منتظر ماند تا در زمان نزدیک مشاهده فرایند دادگاه تشریفاتی این فرد باشیم. چه بسا مصلحت این بوده تا با همین ترفند به ایران برود و در اقدام غافلگیرانه،حذف فیزیکی این فرد برای اطلاعات سپاه هزینه کمتری داشته باشد!


نگارنده: مانی راستین* مدیر مسئول مانی رسانه